Metallize Tour 2008

Metallize Germany & Holland 2008

Freitag, 05.12.08, AZ Aachen:

Agoraphobia (alle Fotos gibt es hier)

agoraphobia_24

Metamorph (alle Fotos gibt es hier)

metamorph_08

Bloodmoon (alle Fotos gibt es hier)

bloodmoon_08

Samstag, 06.12.08, Downtown Sittard

Metamorph (alle Fotos gibt es hier)

metamorph_03

Bloodmoon (alle Fotos gibt es hier)

bloodmoon_01

Agoraphobia (alle Fotos gibt es hier)

agoraphobia_35

The Assault (alle Fotos gibt es hier)

the assault_14